Vốn chủ sở hữu là gì? Các game hay ho liên quan đến vốn chủ sở hữu.

Vốn chủ sở hữu là gì? Các game hay ho liên quan đến vốn chủ sở hữu.

Vốn chủ sở hữu là gì? Nếu đào sâu chút bạn thấy nhiều thứ hay ho hơn cả lợi nhuận vốn thể hiện ngay trên báo cáo kết quả kinh doanh. Thậm chí liên quan đến các game mà tay to hay dùng chính các thành phần nằm trong vốn chủ sở hữu này để xây lên những kịch bản cho game. Bạn mà tận dụng được cũng là cơ hội rất lớn trong công cuộc tìm kiếm và khuếch đại  lợi nhuận của mình.

Vậy vốn chủ sở hữu là gì?

Vốn chủ sở hữu là thường được biết đến như một khoản mục trên bảng cân đối kế toán. Vốn là một báo cáo tài chính quan trọng nhất trọng bộ báo cáo tài chính của các công ty trên sàn chứng khoán kể cả đang niêm yết hay chỉ đăng ký giao dịch.

Nếu bạn chưa tìm hiểu tổng thể về bảng cân đối kế toán thì:

Xem bài viết: bảng cân đối kế toán là gì?

Bạn hiểu đơn giản như sau: trong công ty cổ phần có 2 nguồn lực về tiền để vận hành doanh nghiệp. Nguồn lực thứ nhất đến từ bên trong hay là từ chính các cổ đông của doanh nghiệp. Và nguồn lực bên ngoài chính là nợ: tiền đi mượn, vay hay nợ.

Vốn chủ sở hữu chính là toàn bộ nguồn lực ( quy về tiền) của doanh nghiệp và được nhìn thấy ở khoản mục nguồn vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán.

von-chu-so-huu-la-gi

Vậy vốn chủ sở hữu có phải vốn góp ban đầu của cổ đông không? Bắt đầu xuất hiện khái niệm vốn điều lệ. Bạn cùng Khanh so sánh khái niệm: vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ, vốn cổ phần quan sát ngay trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất của Tập đoàn Hòa Phát nhé.

Vốn điều lệ:

được hiểu đơn giản là vốn góp (tiền hoặc thứ tài sản khác sẽ góp) mà các cổ đông cam kết sẽ chuyển vào công ty.

Ở đây là lời hứa, lời cam kết. Luật cũng quy định trong 90 ngày là phải góp vào. Nếu không đủ thì phản ánh số thực tế, thực góp.

Vốn cổ phần:

Vốn thực góp vào sẽ thể hiện ở mục vốn cổ phần này.

Nếu xem xét từ đầu,lúc thành lập công ty. Các khoản vốn góp ngay từ đầu này sẽ thể hiện bằng đúng vốn cổ phần.

Ngay từ đầu: chính là các khoản vốn góp đầu tiên của cổ đông mà người ta hay gọi là cổ đông sáng lập. Tất nhiên quy định nó hơi loằng ngoằng, mình cứ hiểu đơn giản trước đã.

Ví dụ: công ty cổ phần có 100 tỷ vốn điều lệ từ 3 cổ đông. Tuần tự là 40 tỷ,  40 tỷ và 30 tỷ. Quy theo mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần thì công ty có lượng cổ phiếu là 10 triệu. 3 cổ đông nói trên là các cổ đông sáng lập sau khi họp góp đủ 100 tỷ nói trên.

Như vậy: Vốn điều lệ là vốn cam kết.

Thực góp chính là vốn cổ phần.

Thường trong vòng 90 ngày các cổ đông phải hoàn thành trách nhiệmcủa mình góp đủ phần vốn đã đăng ký.

Không đủ thì sao. Không đủ thì sau đó phải điều chỉnh về theo số thực góp.

Vốn cổ phần = vốn thực góp.

Góp vốn điều lệ như thế nào. Có phải chỉ bằng tiền hay không?

Có thể chỉ góp bằng tiền nhưng trong một số trường hợp các cổ đông có thể góp bằng tài sản: hữu hình như máy móc thiết bị… Hoặc tài sản vô hình như  quyền sử dụng đất, các bản quyền, phần mềm …

Như vậy vốn điều lệ và vốn cổ phần mới chỉ là điểm xuất phát đầu tiên

Và vốn chủ sở hữu còn lớn hơn cả vốn điều lệ này.

Chúng ta tiếp tục khám phá thêm các thành phần khác của vốn chủ sở hữu.

Sau một thời gian hoạt động công ty có thể có lãi. Lợi nhuận này được tích lũy cộng dồn lại. Và thể hiện ở mục lợi nhuận chưa phân phối (hình mũi tên).

von-chu-so-huu-loi-nhuan-chua-phan-phoi

Vậy mục thứ 2 là:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: là một phần của vốn chủ sở hữu

Lợi nhuận chưa phân phối này là kết quả kinh doanh trên báo cáo lãi lỗ hay báo cáo kết quả kinh doanh được cộng dồn vào cho đến thời điểm hiện tại. Thời điểm báo cáo tài chính mà bạn đang nhìn.

  • Nó gồm lợi nhuận trong kỳ này. Kỳ này có thể là quý này (quý 1/2023)- đây đang là báo cáo tài chính quý 1/2023. Sẽ là 6 tháng đầu năm nếu là báo cáo giữa năm. Là cả năm nay nếu đây là báo cáo năm. Thông thường sẽ bằng với số lợi nhuận trên báo cáo kết quả kinh doanh.
  • Lợi nhuận cộng dồn lại đến cuối kỳ trước. Hay là lợi nhuận tích lũy lại đến đầu năm nay.

Cộng hai khoản trên là lợi nhuận chưa phân phối. Chưa phân phối thì có thể được chia nếu đang là con số dương. Không có chia lỗ đâu!

Tiếp tục đến mục thứ ba:

Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

Các quỹ này thực ra chính là từ lợi nhuận chưa phân phối được chia sang.

Quỹ lớn nhất chính là quỹ đầu tư phát triển.

quy-von-chu-so-huu

 Mặc dù vốn cổ phần là số cố định từ ban đầu nhưng chính phần lợi nhuận chưa phân phối này mới làm tăng giá trị của doanh nghiệp. Ít nhất là con số này thể hiện theo giá trị ghi sổ theo nguyên tắc kế toán.

Chính từ đây bạn tính toán được ra giá trị sổ sách (Book value)

Ngoài quỹ đầu tư phát triển có thể có một số quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu như quỹ dự phòng tài chính… Nó cũng được trích ra từ lợi nhuận chưa phân phối. Mọi thứ này phải được Đại hội cổ đông thông qua bằng Nghị quyết.

Như vậy mấu chốt ở đây bạn cùng Khanh xem xét tiếp lợi nhuận chưa phân phối vận hành như thế nào:

Cách thức lợi nhuận chưa phân phối hoạt động

Lợi nhuận có thể được chia cổ tức theo 2 cách chia bằng tiền hoặc chia bằng cổ phiếu.

Nếu chia bằng tiền thì nguồn lực sẽ bị rút ra khỏi doanh nghiệp. Các cổ đông sẽ nhận được tiền. Cũng có thể yếu tố này được tạo thành game. Để game cuốn hút thì tỷ lệ chia phải cực cao. Mức cao này nhằm thúc đẩy giá cổ phiếu đi lên mạnh mẽ.

Nhưng việc chia bằng cổ phiếu thì bản chất là tiền không đi ra khỏi doanh nghiệp. Giá trị tổng vốn chủ sở hữu không thay đổi. Phần lợi nhuận chưa phân phối giảm đi nhảy vào mục vốn góp (từ mục 421 nhảy lên mục 411 như hình mũi tên).

loi-nhuan-von-chu-so-huu

Tuy nhiên việc chia cổ tức này cũng làm cho giá thị trường cổ phiếu thay đổi. Giá sẽ được điều chỉnh tại ngày cổ đông có quyền nhận cổ tức bằng tiền hay bằng cổ phiếu.

Vốn chủ sở hữu bao gồm:

Về cơ bản vốn chủ sở hữu bao gồm:

Vốn góp hay vốn cổ phần

Lợi nhuận chưa phân phối đến kỳ báo cáo

Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

Cách tính vốn chủ sở hữu:

Như vậy cách tính trực tiếp bằng vốn cổ phần + lợi nhuận chưa phân phối + các quỹ (thuộc vốn chủ sở hữu).

Cách tính gián tiếp thì sao:

Bạn sẽ lấy tổng tài sản (hoặc nguồn vốn) trừ đi toàn bộ Nợ.

Bây giờ bạn và Khanh xem thêm ngắn gọn mấy nội dung:

Phân biệt vốn chủ sở hữu và vốn hóa thị trường

Vốn  hóa thị trường sẽ được tính theo giá của cổ phiếu tại thời điểm xem xét.

Khi quan tâm về giá trị vốn hóa bạn sẽ có góc nhìn về một chiến lược đầu tư riêng, đặc biệt có ý nghĩa trong việc quản trị danh mục đầu tư.

Xem thêm: Chiến lược đầu tư theo vốn hóa

Còn vốn chủ sở hữu chỉ tính theo mệnh giá 10.000 đ/ cổ phiếu mặc định theo luật.

Vốn chủ sở hữu tăng nói lên điều gì?

Vốn chủ sở hữu tăng thể hiện sức mạnh tự chủ tài chính của công ty tăng lên. Có thể làm giảm rủi ro tài chính cho doanh nghiệp. Hệ số nợ vay giảm xuống nếu khoản vay không thay đổi.

Ngoài cách tăng từ lợi nhuận tích lũy, vốn chủ sở hữu có thể tăng bằng việc phát hành mới vốn cổ phần. Có thể là cho cổ đông hiện tại hoặc cổ đông chiến lược.

Phần tăng lên có thể từ việc phát hành chênh lệch giá: giá phát hành cao hơn so với mệnh giá 10.000 đ.

Khoản mục này tên gọi là thặng dư vốn cổ phần.

Vốn chủ sở hữu giảm nói lên điều gì?

Nó thể hiện sự yếu đi về sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Rủi ro tài chính cao hơn.

Vốn chủ sở hữu giảm thường xuất phất từ lợi nhuận âm hay công ty bị lỗ.

Ngoài ra cũng có thể do công ty muốn mua lại cổ phiếu quỹ để làm giảm số lượng cổ phiếu lưu hành.

Thể hiện ở khoản mục cổ phiếu quỹ.

Còn các game liên quan đến vốn chủ sở hữu thì sao?

Có thể nói phần lớn các game xảy ra khi thị trường đang tăng. Hiếm khi game xảy ra khi thị trường đang ở xu hướng giảm.

Game hàm ý là các tay to tận dụng cơ hội để để giá cổ phiếu lên rất mạnh cho nhiều mục đích khác nhau: ví dụ như tận dụng thị trường đang tăng nóng để “in giấy lấy tiền”. Hoặc kiếm cớ thoái vốn lấy tiền mặt và chờ khi thị trường suy giảm mua lại mà vẫn duy trì được tỷ lệ sở hữu như cũ. Hay còn gọi là cách kiếm tiền từ chính cổ phiếu của chính mình của các ông chủ công ty…

Có thể là game tận dụng việc chia cổ tức bằng cổ phiếu. Hoặc là tranh thủ phát hành cổ phiếu với giá cao.

Các câu hỏi thường gặp về vốn chủ sở hữu:

1. Vốn chủ sở hữu là gì?

Vốn chủ sở hữu là số tiền hoặc tài sản thuộc về cổ đông (nhà đầu tư) của doanh nghiệp thể hiện theo giá trị ghi sổ trên bảng cân đối kế toán.

2. Tại sao vốn chủ sở hữu quan trọng?

Vốn chủ sở hữu là nguồn tài trợ dài hạn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nó giúp đảm bảo rằng doanh nghiệp có đủ tiền để thực hiện các hoạt động, mở rộng kinh doanh và trả nợ.

3. Làm thế nào để tính vốn chủ sở hữu?

Để tính vốn chủ sở hữu, bạn trừ tổng nợ của doanh nghiệp từ tổng tài sản của doanh nghiệp. Kết quả là số tiền còn lại sau khi trừ đi nợ, đó chính là vốn chủ sở hữu.

4. Tại sao vốn chủ sở hữu có thể thay đổi?

Vốn chủ sở hữu có thể thay đổi do nhiều yếu tố như lợi nhuận, lỗ, việc huy động thêm vốn mới từ cổ đông mới hoặc rút vốn ra khỏi doanh nghiệp.

Nếu bạn có bất cứ ý kiến gì hãy để lại bình luận hoặc trao đổi với Khanh qua Facebook nhé!

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tặng ebook sắp ra mắt
hướng dẫn đầu tư chứng khoán

Cẩm nang đầu tư chứng khoán cơ bản cho bạn

Cảm ơn bạn đã đăng ký

Kiểm tra lại

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x